Polityka Prywatności

Jednym z podstawowych obowiązków SayRent jest zapewnienie odpowiedniej ochrony i właściwego wykorzystywania danych osobowych. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych. Prosimy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności („Polityka Prywatności”), aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy przekazane nam dane osobowe.

1. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. SayRent przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

2. Polityka prywatności i administrator danych osobowych?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których SayRent jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których SayRent przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. SayRent realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. Poniżej wskazujemy pełne dane SayRent jako administratora danych osobowych:

SayRent Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Domaniewskiej 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000866764, REGON 387505941.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Naszym celem jest zachowanie przejrzystości w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których SayRent przetwarza dane osobowe. Dbamy o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy jako administrator danych. Poniżej przedstawiamy podstawy prawne przetwarzania i kategorie operacji dokonywanych w zakresie przetwarzania danych wraz z ich opis.

Cele:

Dane osobowe, uzyskane od klientów, potencjalnych klientów, dostawców, współpracowników lub potencjalnych współpracowników lub innych stron trzecich jak również osób fizycznych będących ich reprezentantami lub współpracujących z nami w ich imieniu, przetwarzamy w zakresie niezbędnym do świadczenia przez nas usług finansowych i inwestycyjnych.Zakres ten zawiera, ale nie jest ograniczony do:

1) Przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez SayRent; 2) Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się̨ z SayRent w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się̨ uwagami dotyczącymi usług lub produktów SayRent, a także kontaktujących się̨ w celu zawarcia umowy z SayRent. Podstawy prawne przetwarzania Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami/współpracowników opiera się na: – usprawiedliwionym interesie SayRent jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń) – zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing) – wykonania zawartej umowy – obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości). Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami/potencjalnymi współpracownikami opiera się na: – usprawiedliwionym interesie SayRent jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, marketingu bezpośrednim produktów własnych) – zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing)

4. Dobrowolność

Standardowa odsłona strony internetowej SayRent nie powoduje konieczności podawania danych osobowych, jednakże SayRent może wymagać przesłania określonych danych, jeśli użytkownik chce uzyskać dodatkowe informacje na temat naszych usług lub działań. Wyrażenie zgody i wybór preferowanej formy kontaktu są całkowicie dobrowolne. Jednak aby móc przekazywać́ Państwu informacje za pośrednictwem wybranego kanału komunikacyjnego, potrzebujemy danych oznaczonych jako obowiązkowe w formularzu kontaktowym. Wszelkie informacje dotyczące uprawnień użytkowników w związku z przetwarzaniem danych znajdują się w punkcie 9 niniejszej Polityki prywatności.

5. Automatyczne gromadzenie informacji

W niektórych przypadkach SayRent wykorzystuje lub planuje wykorzystywać narzędzia służące automatycznemu gromadzeniu informacji takie jak cookie, znaczniki nawigacyjne oraz inne technologie, aby automatycznie gromadzić informacje określonego rodzaju podczas wizyt użytkowników na naszej stronie internetowej. Takie działania pozwolą nam udoskonalić ofertę, funkcjonalność strony oraz poprawić wydajność naszych działań marketingowych. Na dzień obowiązującej wersji niniejszej Polityki prywatności SayRent stosuje rozwiązania będące przedmiotem opisu poniżej. W przypadku zastosowania nowego rozwiązania Polityka prywatności zostanie zaktualizowana.

Należy zauważyć, że nie zawsze gromadzone w ten sposób informacje stanowią dane osobowe, tzn. pozwalają nam zidentyfikować konkretnego użytkownika, jednak może się tak stać na przykład, gdy możliwe będzie powiązanie adresu IP lub informacji o lokalizacji z konkretnym adresem e-mail użytkownika.

Adresy IP

Adres IP stanowi indywidualny numer przypisywany komputerowi użytkownika podczas połączenia z Internetem, który umożliwia komunikację pomiędzy danym komputerem i serwerem. Adresy IP użytkowników odwiedzających stronę mogą być rejestrowane między innymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania serwisu internetowego.

Narzędzia lokalizacyjne

SayRent może zbierać i wykorzystywać dane dotyczące geograficznej lokalizacji komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika. Dane dotyczące lokalizacji są zbierane w celu dostarczenia użytkownikom informacji o usługach, które naszym zdaniem mogą ich zainteresować ze względu na ich lokalizację. Są one także gromadzone w celu doskonalenia naszych produktów i usług opartych na rozwiązaniach geolokalizacyjnych.

Widgety i aplikacje społecznościowe

Na stronach internetowych SayRent mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich (Facebook, Twitter). Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez nich danych użytkowników.

6. Czas przetwarzania danych

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych:

1) w przypadku, gdy SayRent przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;

2) w przypadku, gdy SayRent przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

3) przypadku, gdy SayRent przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;

4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

7. Udostępnianie danych osobom trzecim

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania najwyższych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych. Określają w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu SayRent powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. Nie mniejszym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które SayRent przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:

1) podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;

2) dostawcy usług oprogramowania księgowego i komputerowego;

3) dostawcy usług hostingowych;

4) podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe;

5) wykonawcy i podwykonawcy współpracujący z SayRent w ramach realizacji działalności podstawowej;

6) podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych;

7) audytorzy i biegli rewidenci, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi

8) firmy windykacyjne;

Przy czym informujemy, iż dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu i zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

8. Przekazywanie danych osobowych państw nienależących do UE/EOG

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9. Prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i sposób ich realizacji

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a SayRent, jako administrator danych, odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@sayrent.pl

Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@sayrent.pl

Zmiana danych osobowych

Zmiany, w tym zaktualizowania swoich danych osobowych, które przetwarza SayRent można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mail: biuro@sayrent.pl lub – w odpowiednich przypadkach – skontaktowanie się z nami za pośrednictwem odpowiedniej strony rejestracji lub zmianę danych osobowych przechowywanych w odpowiednich aplikacjach, w których dokonano rejestracji.

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres: biuro@sayrent.pl

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy: – przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła, – dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku. Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych informujemy, że przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres: biuro@sayrent.pl. Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez SayRent albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez SayRent. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

Jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: biuro@sayrent.pl. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi bez uzasadnionej zwłoki. Osoby, których dane osobowe przetwarza SayRent, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) ( art. 77 RODO).

10. Zmiany Polityki prywatności

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na zmiany w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, wytyczne organów nadzorczych czy działania własne podejmowane w związku z polepszeniem ochrony danych osobowych i zmianami organizacyjnymi dotyczącymi Administratora Danych.

Informacja do formularza rekrutacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane  RODO) w związku z zamiarem pozyskania Twoich danych osobowych dla celów rekrutacji niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: SayRent Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa ul. Domaniewskiej 48, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000866764.

2. Możesz kierować dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Twoich danych osobowych na nasz adres: biuro@sayrent.pl. Niezależnie od tego możesz również wysyłać swoje uwagi pocztą tradycyjną na nasz adres: 02-672 Warszawa, Domaniewskiej 48 lub telefonicznie na numer: 790 207 070 (telefon czynny w każdy dzień roboczy w godzinach od 9:00 do 17:00).

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach obecnej i/lub przyszłych rekrutacji na stanowiska związane z pozyskiwaniem inwestorów. Przetwarzanie Twoich danych będzie obejmowało ocenę Twoich kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które aplikujesz.

4. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w zakresie danych niezbędnych do zawarcia umowy takich jak: imię i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Jeśli w liście motywacyjnym, życiorysie lub swojej ofercie pracy przekazujesz nam z własnej inicjatywy inne dane niż wymienione powyżej (np. swój wizerunek, adres e-mailowy, numer telefonu) to przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Artykułu 6 ust.1 pkt a RODO – tzn. w tym zakresie przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Przetwarzanie Twoich danych może również odbywać się ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora w ocenie Twoich umiejętności, kwalifikacji i zdolności

5. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą również: podmioty świadczące usługi pocztowe oraz firmy kurierskie w przypadku kierowania do Ciebie pisemnej korespondencji dotyczącej prowadzonej rekrutacji, a także nasi dostawcy usług IT.

6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, a jeśli natomiast wyrazisz zgodę na to, aby Twoje dane były przetwarzane również dla potrzeb przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres 6 miesięcy od wyrażenia przez Ciebie zgody.

8. Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania. Masz również prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie Twoich danych. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody (tj. dane przekazane przez Ciebie w liście motywacyjnym, życiorysie (CV), przesłanej ofercie pracy, inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, z tym, że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez oświadczenie o wycofaniu zgody wysłane na nasz adres korespondencyjny lub na nasz adres e-mailowy.

9. W razie gdybyś uznał, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

11. Na podstawie Twoich danych nie będziemy podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.