POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

  1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli Operatora.

1.2 Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie.

1.3 Prowadząc platformę Operator dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Operatorowi i dotyczących Użytkowników.

  1. Dane osobowe

2.1 Podczas korzystania z platformy SayRent, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez Operatora przy składaniu zapytań (imię i nazwisko lub nazwa firmy, nr telefonu, adres e-mail).

2.2 Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych pkt. 2.1. jest konieczne w celach określonych w pkt. 2.8.

2.3 Użytkownicy mogą przeglądać platformę oraz zamieszczone na niej oferty dotyczące towarów bez podawania danych osobowych.

2.4 Operator SayRent udostępnia Użytkownikom możliwość składania zapytań dotyczących samochodów i usług udostępnianych na SayRent (Formularz kontaktowy). Złożenie Zapytania wymaga od Użytkownika podania następujących danych: numer telefonu, adres e-mail oraz akceptacji Regulaminu. Jako Zapytanie traktowane są również rozmowy telefoniczne realizowane przez Użytkownika, w ramach których dochodzi do rejestracji danych Użytkownika w bazie SayRent.

2.5 Zawarte na Platformie informacje i dane dotyczące samochodów oraz możliwości zawarcia umowy, w tym o finansowanie najmem nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje te i dane mają charakter jedynie poglądowy i pomocniczy w przygotowaniu przez Operatora właściwej umowy, która będzie zawiera szczegółowe i ostateczne warunki takiej umowy. Umowa taka może być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie wcześniej niż po podjęciu przez Operatora pozytywnej decyzji o zawarciu takiej umowy.

2.6 Formularz kontaktowy umożliwia Użytkownikowi składanie oświadczeń woli (zgód) w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym w celach marketingowych. Oświadczenia woli, o których mowa powyżej nie są obowiązkowe, ale są rekomendowane przez Operatora.

2.7 Użytkownik zakładający składający Zapytanie na SayRent oświadcza, że zapoznał się z informacjami o zasadach przetwarzania Danych. Pełna treść klauzuli informacyjnej w pkt. 2.8.

2.8 Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Operatora jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Operatora za pośrednictwem platformy, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem platformy, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych na platformie. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

2.9 Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

  1. Ciasteczka (cookies)

3.1 Operator platformy SayRent stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z platformy.

3.2. Stosowane pliki cookies mają charakter plików niezbędnych (wyłączenie ich spowoduje brak dostępu do wybranych funkcji strony), statystycznych, marketingowych (Google Analytics, Google Search Console, Facebook Pixels)

  1. Informacje dodatkowe

Operator korzysta z usług osób trzecich w zakresie:

– hostingu – ROCKETSO www.rocketso.pl

– e-marketingu – Mailerlite www.mailerlite.com

– statystyk dotyczących stron internetowych – Google Analytics, FaceBook

– dysku zewnętrznego – Microsoft OneDrive

– obsługi technicznej strony www –  ROCKETSO www.rocketso.pl

– obsługi księgowej – Profes Usługi Księgowe Ewa Gumowska